Welkom op de website van Stichting Drents Platform Mantelzorg.

Met elkaar zetten we ons in voor:

  • de emancipatie van mantelzorgers en de bewustwording van de samenleving van de positie van mantelzorgers
  • de versterking van de maatschappelijke positie van mantelzorgers op het terrein van wonen, welzijn en zorg
  • de erkenning van mantelzorgers als gelijkwaardige partij in de zorg
  • het opkomen voor de belangen van mantelzorgers


Onze taken zijn onder andere:

  • onderhouden van de contacten met en het beharigen van de belangen van de Contactpunten Mantelzorg in Drenthe
  • ondersteuning bieden aan Contactpunten Mantelzorg in Drenthe -op basis van vraag- met betrkking tot advies, informatie, kennisoverdracht en voorlichting
  • verzorgen va nde gezamenlijke informatrieverstrekking en gebruikmaken van kenniscentra als Movisie, Mezzo, Opkracht en AVI
  • ondersteunen van het overleg tussen CPM's ("halen en brengen"), verspreiden van (landelijke) vernieuwing, actuele ontwikkelingen in Drenthe, delen van kennis en uitwisselen van informatie (jaarlijks 3 bijeenkomsten plenair)
  • ondersteunen van de leden wmo-adviesraden (portefeuille mantelzorg) en belangenbehartigers in Drenthe (Contactpunten Mantelzorg) in nauwe samenwerking met Mezzo (consulent).